Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2015./2016.m.g. 3.kl.

15.02. 2016. runāšanas daļa 3.b kl.  16.02.2016. runāšanas daļa 3.a kl. 17.02. 2016. runāšanas daļa 3.c kl.

25.02. 8.50 latviešu valoda 3.kl.

02.03. 2016. matemātika 3.kl.

Gatavojoties skolas akreditācijai VISC pārbaudes darbu rezultāti tika izvērtēti, sākot no 2012.gada.

2014./2015.m.g. Valsts pārbaudes darbi norisinājās jau 18.februārī – latviešu valodā, 25.februārī matemātikā. Atbalsta pasākumi tika piešķirti trīs skolēniem.

 

2013./2014.m.g. Valsts pārbaudes darbi 3.kl. notika 5.februārī – DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS mācībvalodā. Katras klases sasniegtie rezultāti apkopoti atsevišķi.

3.a, b, c kl. LATVIEŠU VALODA

3.a_latv.v.3.b latvtv 3.c_latv.v.

 

Latviešu valodas darba izvērtējums katrā uzdevumā, nosakot apgūtās prasmes % 3a,b,c,kl.

3asarkanaislatvv 3csarkanaislatvv 3bsarkanaislatvv

 

Kopīgo sasniegumu izvērtējums pa līmeņiem.

3visclatvv1314

11.februārī – DIAGNOSTICĒJOŠAIS DARBS matemātikā 3.a,b,c kl.

3.a_matem 3.b matem 3.c mat

Matemātikas darba izvērtējums katrā uzdevumā nosakot apgūtās prasmes % 3.a,b,c,

3asarkanaismatem3bsarkanaismatem3.csarkanais matem

Kopīgo sasniegumu izvērtējums pa līmeņiem.

3viscmat1314

Valsts pārbaudes darbu rezultātu salīdzinošā analīze 2010.-2014.gads. Apguves līmeņi %

visc10-14 latvv3kl 2 visc 10-14 mat 3kl

 

Valsts pārbaudes darbu rezultāti 2012./2013.m.g. Pārbaudes darbu izvērtējums, kurā primārais ir skolēnu apguves koeficients. Izvērtējums sniegts katram uzdevumam.

visc3latvv1213 visc3mat1213