Comenius projekts

no images were found

Pateicoties Luīzes mammai Sandrai Kuplajai, Rīgas 93.vidusskola tika uzaicināta piedalīties ES Mūžizglītības programmas Comenius skolu daudzpusējās partnerības projektā. Paldies, Sandrai un Šīseles pamatskolas skolotājai: uzņēmīgajai, muzikālajai, sirsnīgajai un tolerantajai ĒRIKAI.

IMGP8134_800x593

Pēc ļoti rūpīga un gara projekta plānošanas laika , tas  tika apstiprināts sešās ES valstīs.

 Comenius projekta nosaukums: “Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen“ “Mūzika Eiropā – Kultūras pasākumi/dzīve jeb interešu izglītība Eiropas skolās”

Koordinējošā valsts:  Grundschule Scheessel DEUTSCHLAND NIEDERSACHSEN Vācijas pamatskola, kura atrodas Šīselē

Paredzamie projekta datumi: 6.-8.septembris Riga, 2013.novembris Vācijā, 2014.februāris Somija, 2014.maijs Igaunija, 2014.oktobris Latvija, 2015.marts Itālija, 2015.maijs Ungārija

Projekta partneri:

Somija pamatskola -Kyrölän Koulu,

somija

Igaunija ģimnāzija -Väike-Maarja Gümnaasium,

igaunija

Latvija-Rigas 93.vidusskola,

Itālija pamatskola – Istituto Comprensivo di Crespano del Grappa,

italija

Ungārija pamatskola-Liszt Ferenc Általános Iskola

ungārija

Mērķu grupa: Mērķa grupa ir  skolēni no 6 līdz 12 gadiem, kā arī skolēni ar speciālām vajadzībām, kurus integrē vispārizglītojošajā skolā, skolotāji un citas iesaistītās personas, arī vecāki.

Esošā sproblēmas apraksts: Šajā projektā Music bewegt Europa – Kulturelles Leben in europeischen Schulen“ “Mūzika Eiropā – Kultūras pasākumi/dzīve jeb interešu izglītība Eiropas skolās” mēs vēlētos skolēniem mācīt kultūru kā visaptverošu katrā no valstīm. Tolerance un draudzība, respekts un izpratne par katrai tautai svarīgo, nacionālo multikulturālā sabiedrībā ir primārais. Tieši pamatskola ir vecumposms, kurā vissvarīgāk iemācīt saskatīt un izjust toleranci, respektēt atšķirīgo. Izjūtot atšķirīgo mūzikā, mākslā, dejā, valodā, skolēni gūst personīgo pieredzi un iespēju salīdzināt, veidot draudzīgas attiecības, saskatīt atšķirīgajā kultūras vērtības. Tas ir pamats pozitīvai izpratnes veidošanai multikulturālā sabiedrībā. Sklolotāji iegūs pieredzi profesionālajā darbā. Projekta ietvaros skolēni un skolotāji piedalīsies mūzikas stundās, dejos, ies rotaļās, dziedās, spēlēs teātri, gatavos tautas mūzikas instrumentus, lai izprastu tautu ritmus, melodijas, intonācijas, kā arī mūzikas saturu. Tādēļ projekta aktualitāte ir mūzika, deja un kultūra kopumā.

Projekta mērķi: Kā nākamiem ES pilsoņiem skolēniem būs iespēja gūt pieredzi kultūras dažādībā, radīt un stāstīt par to savām ģimenēm un cilvēkiem savā sociālajā vidē. Latvijā svarīgi motivēt skolēnus saglabāt dziesmu un deju popularitāti kā tautisko mantojumu. Projekta pamatmērķi ir šādi:

1. nodrošināt stabilas izpratnes spējas par cilvēku attiecībām mūsdienu multikulturālā vidē, kurā mūzika, deja un māksla vieno nākamo Eiropas pilsoni,

2. iesaistīt projekta dalībniekus estētiskā un skaistā radīšanā, saglabājot savas nacionālās intereses un vēlmes, kā arī aktīvi iesaistīties kultūru pieredzes apmaiņā,

3. projekta partnervalstīs salīdzināt mūzikas, dejas un mākslas īstenošanas pieredzi izglītībā,

4. attīstīt tautu sociālās mijiedarbības un komunikācijas prasmes,

5. radītu jaunus priekšstatus par starpkultūru vērtībām : solidaritāti, draudzību un mīlestību kā mieru un saskaņu Eiropā.

Mērķi, kas saistās ar plānotajām aktivitātēm:

• ar mūziku, mākslu un deju attīstīt iecietību, cieņu un savstarpēju sapratni saistībā ar citām kultūrām

• iepazīt projekta partnervalstu kultūru

• muzikālās aktivitātes skolās

• salīdzināt katras valsts kultūru:deju, mūziku mākslu

• integrēt  skolēnus ar speciālām vajadzībām

• izveidot informācijas stendu, “Comenius Corner”

• iegūt pieredzi, ceļojot partnervalstīs

• mācīties valodas

• izzināt citvalstu deju, mūzikas, mākslas mācību metodiku

• mācību stila  noteikšana

• izveidot Comenius dziesmu

• ritmi un skaņas: salīdzināt, apzināt un ieviest

• partnervalstu mūzikas instrumentu izveide

• aptauja par mūzikas instrumentu aktualitāti skolēnu ģimenēs, muzikālie hobiji

• Izveidojiet DVD

• Izveidot draudzīgus kontaktus

Projektā plānotās aktivitātes:

Projektā plānotās aktivitātes. 1.aktivitāte. 6.-8.septembris Riga. Plānošanas sarunas. Otrās sarunas par projekta īstenošanu notiek Rīgā, tajās precizējam un attīstām projekta aktivitātes, iepazīstinām projekta dalībvalstis ar Latvijas kultūru un izglītības sistēmu.2.aktivitāte. 2013.novembris Vācija,3.aktivitāte. 2014.februāris Somija,4.aktivitāte. 2014.maijs Igaunija,5.aktivitāte. 2014.novembris Latvija. Latvija kā dalībvalsts uzņem projekta dalībvalstis Rīgā un nodrošina :dalību mācību stundās- amatu mācības un mūzikas stundās, skolēni gatavos tautiskos mūzikas instrumentus, deju nodarbībās izdejos tautiskos deju ritmus un ies rotaļās, mūzikas stundās – uzzinās par Dziesmu un deju svētkiem Latvijā, mākslas stundās zīmēs tautas ornamentus. Noslēgumā kopīgs skolas koncerts. Līdz projekta beigām Latvija kā projekta dalībvalsts izveidos DVD disku kā metodisko mācību materiālu, kurā apkopos saulgriežu svētku rotaļas, dejas, dziesmas.6.aktivitāte. 2015.marts Itālija,7.aktivitāte. 2015.maijs Ungārija

Paredzamais rezultāti: Skolēni iemācīsies tradicionālās un modernās dejas, rotaļas, tautas dziesmas, kas katrai no dalībvalstīm ir raksturīgas, tādējādi likvidējot robežas starp valstīm un veidojot vienu kopīgu Eiropas Savienības kultūras vidi. Katra no dalībvalstīm piedalīsies mācību stundās mūzikā, dejā, mākslā, kā arī valstu noslēguma koncertos un kultūras pasākumos, būs izveidoti mācību metodiskie materiāli un DVD disks  (latviešu rotaļas, dejas, dziesmas), tiks gatavoti tautu mūzikas instrumenti. Projekta aktivitātes tiks aktualizētas medijos. Paredzamie rezultāti tiks precizēti sarunās Latvijā 2013.gada 6.-8.septembrim.