Vecākiem

Cienījamie vecāki!

Vecāku un skolas sadarbība ir drošš pamats bērna mācību sasniegumiem un jaukai pašsajūtai skolā. Esam priecīgi Jūs redzēt skolā kā svētku koncertos, tā vecāku dienās un citos skolas pasākumos. Tomēr atgādinām, ka skolas iekšējās kārtības noteikumi norāda, ka no rīta vecāki bērnu pavada līdz garderobēm un pēcpusdienā un vakarā sagaida pie garderobēm. Tā mēs visi kopā bērniem mācām drošas uzvedības noteikumus.

Bērna attīstība un pilnveidošanās, viņa talantu izkopšana, izpratnes veidošana par sabiedrības normām un vērtībām, sapratnes un cieņpilnas skolēnu un skolotāju attiecības vieno skolotājus un vecākus kopīgā darbā.

Skolas mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu. kas nodrošina valsts pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Mācības

Skola īsteno Pamatizglītības programmu 21011111

Pamatizglītības programmas mācību priekšmetu un mācību stundu plāns:

Izglītības jomas un mācību priekšmeti

1.kl.

2.kl.

3.kl.

4.kl.

Valoda
   Latviešu valoda

6

6

6

6

   Pirmā svešvaloda

 1

1

3

3

Tehnoloģiju un zinātņu pamati
   Matemātika

4

4

4

5

   Dabaszinības

2

2

2

2

Cilvēks un sabiedrība
   Sociālās zinības

1

1

1

2

   Ētika / Kristīgā mācība

1

1

1

   Mājturība un tehnoloģijas

1

1

1

1

   Sports

2

2

2

2

Māksla
   Mūzika

2

2

2

2

   Vizuālā māksla

2

2

2

2

Mācību stundas izglītības iestādes izvēlei

0

1a.v.

0

1l.v.

Izglītojamā maksimālāmācību stundu slodze nedēļā

22

23

24

26

Skolēnu ierašanās skolā

Mācību stundas sākas 8.05

1.st. 8.05.-8.45

2.st. 8.50 – 9.30

3.st. 9.40 – 10.20

4.st.10.35 – 11.15

11.25 – 12.05 1.-4. klašu pusdienas

5.st. 12.20 – 13.00.

6.st. 13.15-13.55

no 14.00 – 18.00 pagarinātā dienas grupa

Skolēna slodze nedēļā 

1.-3.kl. 5 mācību stundas; 4.-5.kl. 6 mācību stundas. Slodzē neietilpst fakultatīva nodarbības un audzinātāja stunda

Skolēnu kavējumi slimības dēļ

Lūdzam par bērna kavējumiem ziņot klases audzinātājam 1.st. laikā no 8.05. – 8.45

Ja skolēns slimojis mazāk par trīs dienām – vecāki iesniedz klases audzinātājai izziņu par kavējumu, norādot kavējuma iemeslu ( arī šajā gadījumā būtu vēlama ārsta zīme, ja slimošanas laikā ieskaita brīvdienas)

Ja skolēns slimojis trīs un vairāk dienas, tad klases audzinātājam jāiesniedz ārsta/ ģimenes ārsta zīme, ka skolēns ir vesels un drīkst turpināt mācības.

Ja vecāki ir pieņēmuši lēmumu vai ārsts ir norādījis, ka skolēns nedrīkst apmeklēt sporta nodarbības,  vecāki informē  klases audzinātāju un sporta skolotāju.

Ja Jūsu bērns nejūtas vesels ( sākušās iesnas, neliela temperatūra, klepus) liedziet bērnam apmeklēt skolu, lai neinficētu pārējos un pats ātrāk izveseļotos.

 Ja skolēns kavē skolu kāda cita attaisnojoša iemesla dēļ,  vecākiem jāziņo klases audzinātājai un jānorāda kavējuma iemesls.

Lūdzam vecākus rūpēties, lai bērni nekavē mācību stundu sākumu. Arī aizkavēšanās traucē kvalitatīvi apgūt mācību saturu.

Nav pieļaujami kavējumi neattaisnotu iemeslu dēļ. Par 20 neattaisnoti kavētām stundām skolas sociālais pedagogs sniedz ziņas pašvaldības sociālajam dienestam.

Pagarinātā dienas grupa

2016./2017.m.g. pagarinātās dienas grupas strādā līdz 18.00

Līdz 5.septembrim tiek reģistrēti visi vecāku iesniegumi un veidotas pagarinātās dienas grupas.

2015./2016.m.g. skolēnu pagarinātās dienas grupa tiek nodrošināta līdz 18.00 – skolēnu pieskatīšana.

Ēdināšana

Rīgas 93.vidusskolā ēdināšanu nodrošina  uzņēmums   SIA „Kolibri-VV”

No 1.- 4.kl. skolēni saņem brīvpusdienas.

Tiem skolēniem, kuri izmanto Rīgas 93.vidusskolas pagarinātās dienas grupas un interešu izglītības nodarbības,  ir iespēja paēst launagu. Viena launaga cena ir EUR 0,56

Nosacījumi maksājuma veikšanai. Klases vecāki izvēlas vienu no maksāšanas veidiem un informē par to klases audzinātāju un ēdinātāju.

Pa nedēļu         vai pa mēnesi
Kolektīvais maksājums Individuālais maksājums
Maksājums skaidrā naudā Maksājums skaidrā naudā
Maksājums ar pārskaitījumu Maksājums ar pārskaitījumu

 

Citi maksājuma veidi, piemēram pa dienām, nav pieļaujami, jo ēdinātājs saņem informāciju, kura ir neskaidra.

Individuālais maksājums. Maksājums skaidrā naudā.

Līdz kārtējās nedēļas trešdienai vecāks veic maksājumu skolas ēdnīcas bufetē par launagu nākamajai nedēļai. Pārbauda vai veikta maksājumu reģistrēšana skolēnu sarakstā.

Individuālais maksājums.  Maksājums ar pārskaitījumu.

Vecāki veic individuālo maksājumu uz nākamo nedēļu līdz trešdienai (ieskaitot), lai piektdien maksātājs varētu noteikt ēdāju skaitu. Šo maksājumu veic uz uzņēmuma kontu, norādot sekojošo informāciju:

R93vsk 1b Launags Skolēna Vārds Uzvārds (nedēļas vai mēneša datumi)

Maksājuma summā drīkst parādīties maksājums pa nedēļu vai 0,56×5=2.80 vai 0,56 x mēneša darba dienu skaits =maksājums pa mēnesi.

SIA „Kolibri-VV”Reģ Nr. 50003218811

Ilūkstes iela 30, Rīga, LV- 1082, Latvija

A/S „Citadele banka”, kods PARXLV22

Konts: LV80 PARX 0002 6829 00019

 

Kolektīvais  maksājums. Maksājums skaidrā naudā.

Vecāki  vienojas un  izvirza atbildīgo, kurš no rīta līdz katras nedēļas trešdienai savāc naudu pa launagu un iesniedz skolas ēdnīcas bufetē, norādot maksātājus, kurus ēdinātājs atzīmē savā sarakstā.

Kolektīvais maksājums. Maksājums ar pārskaitījumu.

Vecāki vienojas un  kooperējas par launaga  maksājumu uz nākamo nedēļu līdz trešdienai (ieskaitot), lai piektdien maksātājs varētu noteikt ēdāju skaitu. Šo maksājumu veic uz uzņēmuma kontu, norādot sekojošo informāciju

R93vsk 1b kl. Launags  (nedēļas vai mēneša datumi)

Maksājuma summā drīkst parādīties maksājums pa nedēļu vai 0,56×5=2.80 vai 0,56 x mēneša darba dienu skaits =maksājums pa mēnesi. Visai klasei vienādi, nedrīkst būt kolektīvais maksājums vienam pa nedēļu, bet otram pa mēnesi.

SIA „Kolibri-VV”Reģ Nr. 50003218811

Ilūkstes iela 30, Rīga, LV- 1082, Latvija

A/S „Citadele banka”, kods PARXLV22

Konts:LV PARX0002682900019

Ja tiek veikts viens kolektīvais maksājums, tad vecāki iesniedz ēdinātājam sarakstu ar maksātāju uzvārdiem un vārdiem. Sarakstu drīkst iesniegt arī klases audzinātāja

 

Ja skolēns ir slims un neapmeklē launagu, pa kuru ir samaksājis, tad vecāki sūta īsziņu uz tālruņa Nr.26408168 un atsaka launagu vai vienojas par launaga pārrakstīšanu uz nākamo nedēļu.

Piemēram, 1.b klases skolēns (Vārds,uzvārds) atsaka launagu no 01.09.2015. – 04.09.2015. kopā četras dienas

 

Ja skolēns no slimošanas atgriežas nedēļas vidū, vecāki veic skaidras naudas maksājumu ēdnīcas bufetē.

Skolēnu drošība

Skolas sadarbība ar vecākiem

1. Elektroniskā žurnāla saziņas sistēma Maykoob

2. Skolēnu personīgie plānotāji

3. Ja nav iespēju izmantot Mykoob, vecāki raksta iesniegumu klases audzinātājam, lai ne retāk kā reizi mēnesī saņemtu mācību sasniegumu izdruku par izglītojamā sekmēm.

4. Problēmrisināšanas shēma

Sākumskolas vecāku padome