Vērtēšana sākumskolā

Rīgas 93.vidusskolas izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšana

Saskaņā ar

Rīgas 93.vidusskolas nolikumu,

12.08.2014.MK noteikumiem Nr.468,

21.05.2013.MK noteikumiem Nr.281,

spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem

Izraksts no Pielikuma Skolas nolikumam punktam 4.8.

Vērtēšana notiek ar dažādu mērķi:

diagnosticējošo vērtēšanu lieto sākotnējo rezultātu konstatēšanai, uzsākot mācību priekšmeta vai temata apguvi, izglītojamo motivēšanai aktīvam mācību darbam, mācību mērķu un uzdevumu precizēšanai;

formatīvo vērtēšanu lieto izglītojamo sasniegumu konstatēšanai ar nolūku to uzlabot, mācību metožu, mērķu atbilstības kontrolei;

summatīvo vērtēšanu lieto izglītojamo zināšanu un prasmju apguves līmeņa konstatācijai, beidzot temata vai mācību priekšmeta apguvi, kā arī semestra vai mācību gada noslēgumā.

Pēc vietas mācību procesā vērtēšanā izmanto dažādas vērtēšanas formas:

ievadvērtēšana notiek pirms mācību sākuma, un tā dod informāciju par izglītojamo sagatavotības līmeni, uzsākot mācību priekšmeta vai temata apguvi;

kārtējā vērtēšana notiek mācību laikā un dod operatīvu atgriezenisko saiti par mācību procesu;

nobeiguma vērtēšana notiek temata vai mācību priekšmeta apguves beigās, un tā nosaka kā īstenotas mācību priekšmeta standarta prasības.

1. klasē aprakstošais vērtējums visos mācību priekšmetos.

Izglītojamā mācību sasniegumus 1.klasē vērtē aprakstoši.

Aprakstošais vērtējums ir īss mutisks un rakstisks vērtējums par izglītojamā mācību darbību, mācīšanās stilu, saskarsmes un sadarbības prasmēm, attieksmi pret mācībām un mācību sasniegumu attīstības dinamiku.

Izglītojamā mācību sasniegumus 2. un 3.klasē 2014.gada 12.augusta Ministru kabineta noteikumiem nr. 468.”Noteikumi par valsts standartu pamatizglītībā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem” 6.1. apakšpunktā (latviešu valoda latviešu mācībvalodas izglītības iestādēs) un 6.5. apakšpunktā (matemātika) minētajos mācību priekšmetos 3.klasē 6.4. apakšpunktā minētajā mācību priekšmetā (svešvalodā) vērtē 10 ballu skalā (23.pielikums), pārējos mācību priekšmetos izglītojamā mācību sasniegumus vērtē aprakstoši.

Aprakstošās vērtēšanas atspoguļošana klases žurnālā un pārbaudes darbā:

–   “vēl jāmācās” no 1% – 39%

\    “daļēji”            no 40% – 79%

x   “Jā” apgūts      no 80% – 100%

4.klasē VISOS mācību priekšmetos vērtēšana 10 ballu skalā

Izglītojamā mācību sasniegumus mācību priekšmetā izsaka 10 ballu skalā. Mācību sasniegumu vērtējumu 10 ballu skalā veido iegūto zināšanu apjoms un kvalitāte, iegūtās prasmes un iemaņas.

Nosakot vērtējumu 10 ballu skalā, kritēriji tiek izvērtēti kopumā:

9 un 10 balles izglītojamais iegūst, ja:

ir apguvis zināšanas un prasmes tādā līmenī, ka mācību saturu uztver, iegaumē, reproducē, izprot, kā arī spēj to patstāvīgi izmantot jaunu zināšanu apguvei un radošu uzdevumu risināšanai;

spēj patstāvīgi izteikt savu viedokli, paredzēt sekas;

prot risināt dažādas problēmas, saskatīt un izskaidrot likumsakarības;

veicina sadarbību mācību problēmu risināšanā;

6, 7 un 8 balles izglītojamais iegūst, ja:

spēj reproducēt mācību saturu pilnā apjomā, to izprot, saskata likumsakarības un problēmas, atšķir būtisko no mazsvarīgā;

prot izmantot zināšanas un prasmes pēc parauga, pazīstamā situācijā, veic tipveida un kombinētus mācību uzdevumus;

mācību priekšmeta satura pamatjautājumos pauž personisko attieksmi konstatācijas līmenī;

ieguvis attīstītu saziņas un sadarbības prasmi;

4 un 5 balles izglītojamais iegūst, ja:

ir iepazinis mācību saturu, prot atšķirt būtisko no mazsvarīgā, zina un var definēt jēdzienus, galvenos likumus, var formulēt atpazīšanas noteikumus, risina tipveida uzdevumus;

mācību priekšmeta saturu izklāsta pietiekami skaidri un saprotami;

mācībās izmanto tradicionālas izziņas metodes, izpilda pedagoga norādījumus;

ir apguvis sadarbības un saziņas prasmi;

1, 2 un 3 balles izglītojamais iegūst, ja:

spēj mācību saturu tikai uztvert un atpazīt, bet iegaumē un reproducē nepietiekamu apgūstamā satura apjomu ( 40% no apgūstamā satura apjoma) , veic primitīvus uzdevumus tikai pēc parauga labi atpazīstamā situācijā, bez kļūdām veic tikai daļu uzdevuma;

mācību saturu izklāsta, bet citiem nesaprotami, reti atšķir būtisko no mazsvarīgā.

Izglītojamie ir tiesīgi uzlabot savu vērtējumu pārbaudes darbā. Par vērtējuma uzlabošanas laiku izglītojamie individuāli vienojas ar pedagogu. Šim nolūkam izmanto individulās konsultāciju stundas.

Uzlabot vērtējumu attiecīgajā pārbaudes darbā var vienu reizi, konsultējoties ar mācību priekšmeta skolotāju un veicot darbu, kas nesakrīt ar iepriekšējo pārbaudes darbu.

Atkārtoto vērtējumu fiksē Mykoob žurnālā.

Izliekot semestra vērtējumu, ņem vērā labāko no rezultātiem.

Lai nodrošinātu atkārtotā darba mērķtiecīgumu un rezultativitāti, pedagogam ir tiesības pieprasīt no izglītojamā pirms atkārtotā pārbaudes darba veikt šādus pasākumus:

– obligātu vismaz 1 (vienas ) konsultācijas apmeklēšanu, kurā pedagogs palīdz novērst trūkumus izglītojamā zināšanās;

– kļūdu labojumu uzrādīšanu pirms atkārtota pārbaudes darba veikšanas;

–  pierakstu klades uzrādīšanu pirms atkārtota pārbaudes darba veikšanas.

Vērtējuma uzlabošanu skolotājs var nepieļaut:

– ja pārbaudījuma laikā skolēns ir stundā un  bez iemesla atsakās to veikt;

– ja darbs ir veikts, bet tajā ir cilvēka cieņu aizskaroši izteicieni vai zīmējumi;

– ja darbs ir veikts, bet darba izpildes laikā skolēns ar savu rīcību un uzvedību traucējis pārējiem skolēniem, nav ievērojis iekšējas kārtības noteikumus (darba laikā skolotājs 1 reizi izsaka brīdinājumu, bet skolēns to neievēro).

Mājas darbi tiek vērtēti ar „ieskaitīts”, „neieskaitīts”, ja vērtēšana10ballu skalā.

Iepriekš plānotajos (10 ballēm atbilstošajos pārbaudes darbos) ir jābūt vērtējumam VISIEM izglītojamajiem. Pedagogs, konstatējot faktu, ka nav bijusi iespēja novērtēt izglītojamā mācību sasniegumus, izglītības iestādes obligātajā dokumentācijā lieto apzīmējumu “n/v” (nav vērtējuma). Šo ierakstu pedagogs veic klases elektroniskajā žurnālā. Fakta konstatācija “n/v”, ka nav veikts pārbaudes darbs, jāraksta žurnālā attiecīgajā darba veikšanas datumā neatkarīgi no stundas kavēšanas iemesla.

Ja izglītojamais nav piedalījies kādā no ieskaitēm, noslēguma pārbaudes darbiem tad:

mēneša laikā izglītojamais vienojas ar mācību priekšmeta skolotāju par skolotāja konsultācijas laiku, kad  šo pārbaudes darbu nokārtot;

Ieraksts “n/v” elektroniskajā žurnālā tiek labots, tiklīdz darbs izpildīts. Vērtējums par pārbaudes darbu netiek samazināts.

Izglītojamais iegūst „nv” pārbaudes darbā, ja ir nodevis darbu, kurš nav veikts/ aizpildīts, ir veikts/ aizpildīts, bet nav saņēmis punktus.

PAŠVĒRTĒJUMI

Rīgas 93.vidusskolā sākumskolas klasēs izveidota pasvērtējumu kārtība. Skolotāji regulāri aicina skolēniem pašiem izvērtēt mācīšanās sasniegumus.