Projektu nedēļa, mācību projekti

2015./2016.m.g.

Lasītprasmes veicināšanas projektI 2015./2016.

Ceturtais projekts

4. Rīgas 93.vidusskolā skolēni turpina piedalīties “Bērnu žūrijas” grāmatu lasīšanā. No 4.janvāra līdz 6.maijam Rīgas 93.vidusskolas 1.-4.kl. tiek izsludināts konkurss par  cītīgāko lasītāju “Lasītājs 93”, tas tiek organizēts katrā klašu grupā:

·          Individuālais lasītājs – summējas izlasītās grāmatas

·          Ģimenes lasītājs – summējas ģimenes izlasītās grāmatas

Izlasīto grāmatu skaitu dara zināmu klases audzinātājam. Klases audzinātājs veido cītīgāko lasītāju sarakstu. Noslēguma pasākumā “Lasītājs 93” katrā klašu grupā balvas saņems trīs lasītāji, kuri ne tikai izlasīs grāmatas, bet arī izvērtēs grāmatu saturu ar zīmējumu vai aprakstu, vai etīdi. Zīmējumus un aprakstus par izlasīto grāmatu iesniedz skolas bibliotēkā, aprakstu veidlapas paņem skolas bibliotēkā, bet etīdes parāda audzinātāja stundā vai klases pasākumā (vecāku dienas). Šis projekts tiek īstenots sadarbībā ar skolēnu vecākiem, jo lasītprasmes veicināšanā svarīgs ir vecāku atbalsts un bērnu motivācija mācīties.

Trešais projekts

3. Lai veicinātu lasītprasmi, klašu grupās tiks organizēti radoši un motivējoši klases pasākumi un audzinātāja stundas, kurās skolēni stāsta par izlasītājām grāmatām.

Otrais projekts

2. Rīgas 93.vidusskola 08.02.2016. plkst.17.30 skolas zālē 

Aicina vecākus un interesentus apmeklēt publisko lekciju

LASĪTPRASME

DARBA KĀRTĪBĀ: lasīšanas pedagoģiskie un psiholoģiskie aspekti; lasītprasmes attīstīšanas pieredze un pētījumi

Noslēdzies otrs projekts.

Lasītprasmes lekciju vadīja Dr.paed. Anda Kauliņa

Ieteikumi vecākiem

Ieskats klašu audzinātāju lasītprasmes veicināšanas darbā 2013.-2015.

 

Ieskats iepriekšējo gadu sākumskolas lasītprasmes pētījumu rezultātos.

Pirmais projekts – jau noslēdzies

1. Sadarbībā ar Rīgas 93.vidusskolas bibliotēku, 1.-4.kl. skolēniem un skolēnu vecākiem tiek organizēts lasītprasmju veicināšanas konkurss “Bērnu žūrija”, kuru vada Nacionālā bibliotēka. Balsošana par “Bērnu žūrijas” grāmatām noslēdzas janvāra beigās.  Elektroniski aizpildiet anketu par vislabāko lasīto grāmatu. Anketu meklējat adresē LASĀMKOKS.

Ielūkojieties “Bērnu žurijas 2015.” grāmatu sarakstā!

5+ attiecas uz 1.un 2.kl. skolēniem

1.Uldis Auseklis. bante un tante:jauni dzejoļi bērniem- Rīga:Lauku Avīze, 2014

2. Mārtiņš Zutis. Nenotikušais atklājums – Rīga: liels un mazs, 2015.

3. Pija Lindenbauma. Brigita un brāļi aļņi – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

4. Tjerī Roberešts. Vilks, kurš izvēlās no grāmatas – Rīga: Lauku Avīze, 2015.

5. Rainis. Puķu lodziņš – Rīga: Zvaigzne ABC, 2015.

6. Juris Zvirgzdiņš. Miega pasaka – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

9+ attiecas uz 3. un 4.kl. skolēniem

1. Rūse Lāgerkranca. Mana laimīgā dzīve – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

2. Inguna Cepīte, Juris Zvirgzdiņš. No Rīgas līdz Rīgai : Tobiass un Tama lielajā Eiropas bibliotēku ceļojumā  – Rīga: Pētergailis, 2014.

3. Luīze Pastore. Pazudušais pērtiķis – Rīga: Neputns, 2015.

4. Sinika Nopola. Tā stunda ir situsi, Risto Reperi! – Rīga: Zvaigzne ABC, 2014.

5. Ieva Samauska. Ķiķināšanas gadalaiks : Dzejoļi bērniem – Rīga: Lietusdārzs, 2015.

6. Dina Sabitova. Cirks lādītē – Rīga: Lauku Avīze, 2014.

Vecāku žūrija

1. Māris Bērziņš. Svina garša – Rīga: Dienas Grāmata, 2015.

2. Rīka Pulkinena. Patiesība – Rīga: Mansards, 2014.

3. Inga Gaile. Vai otrā grupa mani dzird? : dzejoļi ģimenēm ar bērniem – Rīga: liels un mazs, 2014.

4. Daina Tabūna. Pirmā reize. – Rīga: Mansards, 2014.

Rezultāti!

1.a klasē 12 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 8 skolēni

1.b klasē 27 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 13 skolēni

2.a klasē 14 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 7 skolēni

2.b klasē 20 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 8 skolēni

2.c klasē 10 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 5 skolēni

3.a klasē 14 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 4 skolēni

3.b klasē 10 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 2 skolēni

3.c klasē 11 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 2 skolēni

4.a klasē 6 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 1 skolēni

4.b klasē 16 lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 3 skolēni

4.c klasē 12lasītāji Bērnu žūrijā piedalījās 2 skolēni

 

2014./15.m.g.

Projekta nedēļas VIRSTĒMAS : EKO, ETNO, EGO

Mērķis: Personību attīstošie projekti, sadarbībā ar vecākiem

Uzdevumi:

 • Patstāvīgas rīcības un atbildības veicināšana.
 • Personību attīstošie projekti.
 • Skolēnu motivācija mēŗktiecīgai pētnieciskai darbībai
 • Sekmēt mācību darbību, izziņas darbību un radošumu.
 • Svešvalodu apguves sekmēšana
 • Ieteicamās projekta darba metodes ikdienas darbā ir 4C

ü  creativity (radošums),

ü  collaboration (sadarbība),

ü  critical thinking (kritiska domāšana),

ü  communication (komunikācija).

Ieteikumi:

Var un drīkst īstenot tēmas pa interešu grupām, tātad klasei ir vairākas projekta tēmas.

Plānot ekskursijas, pārgājienus, koncertu apmeklējumus un c. uz EKO, ETNO, EGO objektiem, uzņēmumiem.

 

Lai skolēni veiksmīgi un atbildīgi izvēlētos projekta virzienu, skolotājam ir jāplano iepazīšanas ar šiem saīsinājumiem un jēdzieniem (EKO, ETNO, EGO). To var darīt gan stundas/ stundu laikā kopā, gan var uzticēt skolēniem sagatavot mājas darbu.  LAI SKOLĒNI PIRMS PROJEKTA TĒMAS IZVĒLES MĀJĀS IZPĒTA, ko šie jēdzieni nozīmē, kā tos skaidrot, kā izvēlēties interesējošo tēmu. Tēpēc šonedēļ audzinātāja stundā veidojat prāta vētru par tēmas izvēli.

VIRSTĒMA : EKO, ETNO, EGO

EKO. Ekoloģisks dzīvesveids – veselīga ēšana, ikdienas fiziskas aktivitātes un sports svaigā gaisā, darbs ar dabas materiāliem. Ekoloģiskā pedagoģija – holistiskās un humānās pedagoģijas pamatprincipi. Ekoloģiskā domāšana – katrs cilvēks ir vienots veselums ar dabu un viens ar otru. EKO uzņēmumi un c.

EGO – TALANTU ATKLĀŠANA, jaunie zinātnieki, fantāzijas robežas,

domāšanas veicināšana, izgudrojumi, pētījumi, patstāvīgi problēmu risinājumi.  Jēgpilnu lietu radīšanu, savu izgudrojumu ieviešanu dzīvē. Dažādi pētījumi, kuri svarīgi klases skolēnu grupai. Un c.

 

ETNO. Latviskās tradīcijas un kultūras vērtību uzturēšana un ievērošana ikdienā. Cilvēcīgu vērtību apgūšana un nostiprināšana uzvedībā – cieņa, draudzība, empātija, sadarbība u.c. Mūzikas un mākslas padziļināta apguve. Pie šīs tēmas pieder gatavošanās un atbalsts interešu izglītībai, proti, deju kolektīvi gatavojas skatei skolotājas Indras Dukas vadībā pēc šāda plāna:

Apakštēmas skolotāji un skolēni izvēlējās dažādas:

1.klašu audzinātājas īsteno drošības projektu, proti, paņem drošības instrukcijas, atlasa nepieciešamās un interesējošās, kopē un skenē, izdala kolēģēm/nosūta kolēģēm, lai ievietotu „Mapītē skolotājiem”.

Projektu prezentācijas pasākumu vadīja 1.c klases skolnieks

2.kl. “Veselīga smaida skola”

 

3.kl. “Dzīvot un domāt zaļi”

4.kl. projekts

4.klases paralēli dejošanai un izvēlētajiem projektiem  piedalās sadarbības projektā ar PII. Ciemos nāks 255.PII un „Māra” no abām PII divas grupas. Arī šajās 40 min tēma var būt saistīta ar mūsu projekta virstēmu.

1.-4.kl. Raitais deju solis.

2013./14.m.g.Projektu nedēlas tēma “Es mācos dzīvi no Tevis”

20140611_153747_800x600

 

Teorētiskais pamatojums

Projekta mērķis: Mācīties darīt dzīvei derīgo.

Projekta uzdevumi:

 1. Integrēt projekta saturā Rīgas kā kultūras galvaspilsētās apzināšanos.
 2.  Projekta saturā izvērtēt  ziemas Olimpisko spēļu aktualitāti.
 3.  Sekmēt mācību darba un projektu tēmas saistību ar reālo dzīvi.
 4. Veicināt sākumskolas skolēnu dzīves prasmju veidošanos.
 5. Attīstīt sadarbības prasmes starp skolēniem, skolotājiem un vecākiem kā projekta, tā ārpusskolas darbā.
 6. Veikt projekta apakštēmai atbilstošu pētījumu.

20140214_090224_450x600 20140214_090517_800x600 20140214_090524_800x600 20140214_090543_800x600 20140214_090548_800x600 20140214_090607_800x600 20140214_090622_800x600 20140214_090656_800x600 20140214_090946_800x600 20140214_091056_800x600 20140214_091227_800x600 20140214_091246_450x600 20140214_091444_450x600 20140214_091509_450x600 20140214_091607_450x600 20140214_091637_450x600 20140214_091649_800x600 20140214_091750_450x600 20140214_091800_450x600 20140214_092254_800x600 20140214_092303_800x600 20140214_092327_450x600 20140214_092333_450x600 20140214_092354_450x600 20140214_092401_450x600 20140214_092502_450x600 20140214_092625_450x600 20140214_093003_800x600 20140214_093227_800x600

 2012./13.m.g. projektu nedēļa Rīgas 93.vidusskolas sākumskolā norisinājās par tēmu “Ražots Latvijā” Skolēniem bija iespeja tikties ar Latvijas biteniekiekiem, kā arī garšot medus produkciju. Noskaidrot “Skrīveru”saldumu noslēpumus, izprast, kāpēc Liepkalnos ražo disgardāko maizi, novērtēt Rūjienas saldējuma brīnumus un radoši modelēt ar Varis Toys konstruktoriem.

120220131249_800x600 120220131251_800x600